رزومه
آثار
عصر داستان (وابسته به بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان)
کلاه جادویی و مجسمه مسی
علم زور: ارتباط پژوهی و جنگ روانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰
ماهیگیری یادش بده، انتشارات نشر شهر
چرتکه خانوادگی، انتشارات نشر شهر
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
چالش با فیلسوف فلسفه در روزگار فروبستگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سوابق اجرایی / هنری
دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی