مهدی حمیدی پارسا دکترای حکمت هنرهای دینی دارد و در حال حاضر قائم مقام مؤسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشه اسلامی است. در سوابق کاری‌اش نیز مدیر گروه داستان مدرسه اسلامی هنر، معاون آموزش عالی مؤسسه هنر و اندیشه اسلامی، مدیر مدرسه دراماتورژی قرآن کریم، مدیر گروه پژوهش هنر، مدیر گروه ادبیات نمایشی و مدیر گروه حکمت هنر ثبت شده است.

حمیدی پارسا کتاب «تحلیل قصه حضرت آدم در قرآن کریم بر اساس نظریه مکالمه‌گرایی باختین» را در سوره مهر به چاپ رسانده و دو رمان کشف المحجوب و قابیل از کلاغ آموخت را در دست انتشار دارد.

دو داستان او نیز در جشنوارۀ داستان تهران برگزیده شده است.