معاون آموزش آزاد:

دکتر سید احمد بطحایی

طلبه سطح خارج فقه و اصول نویسنده، داستان نویس و منتقد دکتری رشته حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی    


کارشناسان آموزشی:

امین سپهوند


مدیر گروه داستان:

یونس عزیزی