نمایش دادن همه 8 نتیجه

ویراستاری مقدماتی (صوتی)

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.

76
200,000 تومان

ویراستاری (آنلاین | مقدماتی) / پاییز 99

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.
35
300,000 تومان

ویراستاری (پیشرفته) / پاییز 99

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.
18
300,000 تومان

ویراستاری مقدماتی / پاییز 99

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.
37
300,000 تومان

ورکشاپ ویرایش الکترونیکی (خواهران و برادران) / تابستان 99

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.
2
300,000 تومان

ویراستاری (خواهران و برادران) / تابستان 99

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.
29
300,000 تومان