• گویندگی محمدجواد محمدی
    0( 0 نقد و بررسی )
    4 دانشجو

    گویندگی توقع آدم از یک گوینده خوب چیست؟ «از باغ های شیراز عطر بهار نارنج … آرد پیام مستی بر جان هوشیاران» که عطر خوش بپراکند و جان آدم مست شود از خوش سخن گفتنش.

    300,000 تومان