• دوره آموزشی حضوری کارگردانی متوسطه
    0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    کسانی که سینما را می شناسند و کسانی که سینما را دوست دارند می دانند که کارگردانی غیر از شکل و پوسته بیرونی که قالب نمایشی آن یک فیلم است قاعدتا بحث تخصصی سینما یک صنعت است و یادگیری کارگردانی…

    خصوصی