پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
نمایشنامه نویسی دینی نیمه ی دوم فروردین 97 ( دو شنبه ها ساعت 10 تا 14) یک جلسه چهارساعته 150 هزار تومان
داستان نویسی کودک و نوجوان نیمه ی دوم فروردین 97 ( شنبه ها ساعت 10 تا 14) یک جلسه چهارساعته 250 هزار تومان
زیبایی شناسی قرآن نیمه ی دوم فروردین 97 (شنبه ها وچهارشنبه ها ساعت 15) دو جلسه در هفته 100 هزار تومان
کارگاه دین و سینما نیمه ی دوم فروردین 97 ( دوشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 14) دو جلسه در هفته 200 هزار تومان
نویسندگی خلاق نیمه ی دوم فروردین 97 (یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
داستان نویسی مقدماتی ( اقتباس از داستان های قرآن) نیمه ی دوم فروردین 97(سه شنبه ها ساعت 13) 150 هزار تومان
داستان نویسی پیشرفته ( اقتباس از داستان های قرآن) نیمه ی دوم فروردین 97(سه شنبه ها ساعت 15) 150 هزار تومان
تذهیب مقدماتی ( آقایان ) نیمه ی دوم فروردین 97 (دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10 ) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
تذهیب پیشرفته ( آقایان ) نیمه ی دوم فروردین 97 (دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 12 ) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
تذهیب مقدماتی (خانم ها) نیمه ی دوم فروردین 97 (یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 10) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
تذهیب پیشرفته (خانم ها) نیمه ی دوم فروردین 97 (یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 15) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
خوشنویسی ( آقایان ) نیمه ی دوم فروردین 97 (یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11 ) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
خوشنویسی ( خانم ها ) نیمه ی دوم فروردین 97 (یکشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 10 ) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
تصویرگری با رویکرد دینی (خانم ها) نیمه ی دوم فروردین 97 (چهارشنبه ها ساعت 9 تا 13 ) یک جلسه چهار ساعته 150 هزار تومان
کارگاه شعر آیینی نیمه ی دوم فروردین 97 ( شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 13 تا 15) دو جلسه در هفته 150 هزار تومان
فلسفه هنر نیمه ی دوم فروردین 97 (یکشنبه ها ساعت 11 تا 15) یک جلسه ی چهارساعته 100 هزار تومان