پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
فن ترجمه عربی (خواهران و برادران) چهارشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
مثــنوی خــوانی (خواهران و برادران) دوشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
فیلمنامه نویسی مقدماتی (خواهران) سه شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
نویسندگی خـلاق (خواهران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
خوشنویسی (خواهران) دوشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
تصویرگری (خواهران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
نویسندگی خـلاق (برادران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
فیلمنامه نویسی مقدماتی (برادران) سه شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
فیلمــــنامه نویـــسی پیشرفته (خواهران و برادران) پنج شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
کارگاه نقوش هندسی اسـلامی (برادران) سه شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
نویسنـدگی کودک و نوجوان (برادران) یکشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
کارگـــاه تخصصی داسـتان (برادران) سه شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
آئین نــگارش و ویرایش (برادران) یکشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
کارگاه مبانی شعر (برادران) یکشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
خوشنویسی (برادران) دوشنبه ها، ساعت 17 70 هزار تومان
فلسفه هنر (برادران) دوشنبه ها، ساعت 16 0 هزار تومان
عکاسی (برادران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
ادمین مهر 1 هزار تومان