پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
تصویرگری پیشرفته (ویژه خواهران طلبه) تیرماه 97 ( دوشنبه ها ساعت 16) 70 هزار تومان
تصویرگری (ویژه خواهران غیرطلبه) تیرماه 97 ( سه شنبه ها ساعت 17) 100 هزار تومان
نویسندگی خلاق پیشرفته (ویژه خواهران طلبه) تیرماه 97 ( چهارشنبه ها ساعت 18) 70 هزار تومان