پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
کارگاه داستان (نویسندگی خلاق پیشرفته خواهران) سه شنبه ساعت 15 70 هزار تومان
فن ترجمه عربی تکمیلی (خواهران و برادران) چهارشنبه ها، ساعت 16 100 هزار تومان
مثنوی خــوانی (خواهران و برادران) دوشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
تصویرگری کتاب کودک (خواهران) شنبه ها، ساعت 16 0 هزار تومان
خوشنویسی ویژه همکاران شنبه ها 1 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش (خواهران) دوشنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
نویسندگی خـلاق (خواهران) یکشنبه ها، ساعت 15 70 هزار تومان
خوشنویسی (خواهران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
عکاسی (خواهران) یکشنبه ها، ساعت 15 70 هزار تومان
نویسندگی خلاق مقدماتی (برادران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
فیلمنامه نویسی پیشرفته (برادران) سه شنبه ها، ساعت 15 70 هزار تومان
مبانی فیلمنامه نویسی (مقدماتی - برادران) سه شنبه ها، ساعت 15 و چهارشنبه ها ساعت 16 100 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (برادران) یکشنبه ها، ساعت 15 70 هزار تومان
کارگاه داستان (نویسندگی خلاق پیشرفته برادران) دوشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش پیشرفته (برادران) یکشنبه ها، ساعت 17 100 هزار تومان
سواد سینـمایی و تحلیل فیـلم (برادران) دوشنبه ها، ساعت 14 100 هزار تومان
خوشنویسی (برادران) شنبه ها، ساعت 17 70 هزار تومان
مستند سازی (برادران) یکشنبه ها، ساعت 17 100 هزار تومان
عکاسی (برادران) شنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
فیلم کوتاه (برادران) دوشنبه ها، ساعت 16 70 هزار تومان
(دراماتورژی متون مقدس در سینما) دوشنبه ها، ساعت 14 50 هزار تومان