پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
کارگاه تخصصـی داستـان سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 0 هزار تومان
فیلم کوتاه (تکمیلی) شنبه‌ها، ساعت 15 50 هزار تومان
مســتندسازی (برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 16:30 100 هزار تومان
طراحی و نقاشی (خواهران) دوشنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (خواهران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
مبانی فیلم‌سازی (برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
کارگاه خوشنویسی (برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
کارگاه خوشنویسی (خواهران) دوشنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
فلسفه هنر (خواهران و برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت16 0 هزار تومان
مقاله نویسی (خواهران و برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
نویسندگی خـلاق مقدماتی (خواهران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
نویسندگی خــلاق مقدماتی (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
ادبیات و فلسفه (خواهران و برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 16 80 هزار تومان
مبانی برنامه‌نویسی اندروید (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
فن ترجمه عربی (خواهران و برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
فیـلم‌نامه نویسی مقــدماتی (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
فیلم‌نامه نویـــسی پیشرفته (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 17 100 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (خواهران و برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان