پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
کارگاه تخصصی داستان (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 18 0 هزار تومان
مبانی تدوین فیلم (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
نویسندگی خلاق (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
نویسندگی خلاق (خواهران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
کارگاه نقاشی (خواهران) دوشنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (خواهران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی پیشرفته (خواهران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 16 80 هزار تومان
کارگاه خوشنویســی (خواهران) چهارشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
کارگاه خوشنویســی (برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت 16 80 هزار تومان
مستندسازی پیشرفته (برادران) شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
ادبیات و فلسفه (خواهران و برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15:30 80 هزار تومان
فیلم‌نامه نویسی پیشرفته (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 17 100 هزار تومان
فیلم‌نامه نویسی مقدماتی (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
فن ترجمه عربی (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 15 150 هزار تومان
مقاله نویسی پیشرفته (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 16 100 هزار تومان
مقاله نویسی مقدمــاتی (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (خواهران و برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش پیشرفـته (خواهران و برادران) دوشنبه، ساعت 17 100 هزار تومان