پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
فیلم سازی (برادران ) 4 بهمن ( چهارشنبه ها ساعت 16) 100 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (برادران) 7 بهمن ( شنبه ها ساعت 17) 70 هزار تومان
عکاسی پیشرفته (برادران) 2 بهمن (دوشنبه ها ساعت 17) 70 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (خواهران) 2 بهمن ( دوشنبه ها ساعت 15) 70 هزار تومان
عکاسی پیشرفته (خواهران) 7 بهمن ( شنبه ها ساعت 15) 70 هزار تومان
فیلمنامه نویسی (برادران) 2 بهمن ( دوشنبه ها ساعت 15 و شنبه ها ساعت 17) 100 هزار تومان
فیلمنامه نویسی (خواهران) 7 بهمن ( شنبه ها ساعت 15) 70 هزار تومان
کارگاه نگارش فیلم کوتاه (برادران) 2 بهمن (دوشنبه ها ساعت 17) 60 هزار تومان
فیلمنامه نویسی پیشرفته ( از مضمون قرآنی تا فیلمنامه) 5 بهمن ( پنجشنبه ها ساعت 17) 100 هزار تومان
نویسندگی خلاق (برادران) 1 بهمن ( یکشنبه ها ساعت 16) 70 هزار تومان
نویسندگی خلاق مقدماتی (خواهران) 4 بهمن ( چهارشنبه ها ساعت 16) 70 هزار تومان
نویسندگی خلاق پیشرفته (خواهران) 1 بهمن ( یکشنبه ها ساعت 16) 70 هزار تومان
داستان نویسی (برادران) 1 بهمن ( یکشنبه ها ساعت 16) 100 هزار تومان
تصویرگری (خواهران) 7 بهمن ( شنبه ها ساعت 15:30) 70 هزار تومان
نمایشنامه نویسی دینی 3 بهمن ( سه شنبه ها ساعت 15) 70 هزار تومان
فلسفه هنر 3 بهمن ( سه شنبه ها ساعت 16:30) 0 هزار تومان
ویراستاری 3 بهمن ( سه شنبه ها ساعت 16) 70 هزار تومان
مقاله نویسی 3 بهمن ( سه شنبه ها ساعت 15) 50 هزار تومان
خطاطی (تحریری، نستعلیق، نسخ، ثلث ) 1 بهمن ( یکشنبه ها ساعت 15 و 16) 50 هزار تومان