پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مقاله نویسی پیشرفته (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 16
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : هادی جهانگشای

پژوهشگر، مدرس و دانشجوی دکتری ادیان

یک‌شنبه‌ها، ساعت 16

جلسه اول: 98/11/13 


 

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 25
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :