پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه تذهیب (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : سید محمد موسوی

نقاش ، خطاط و شاعر

 

سه‌شنبه‌ها، ساعت 15


آشنایی بارنگ در تذهیب و اجرای رنگ آمیزی .  - آشنایی با مفردات تذهیب و ترکیب مفرد. - کلیات هنر تذهیب

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :