پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فن ترجمه عربی (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : سید ابوالقاسم حسینی ژرفا

نویسنده، مترجم، مدرس  و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب


سه‌شنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 98/7/30 


معرفی دوره: شناخت فنون و الگوهای صحیح فن ترجمه عربی، ارائه شیوههای کاربردی، استاندارد و علمی در زمینه ترجمه تخصصی، بهرهگیری از متون عربی کلاسیک و معاصر.

تعداد جلسات : 12
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 35
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :