پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه تخصصی داستان (خواهران)
زمان برگزاری : سه شنبه، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : فاطمه سرکارپور

سه شنبه، ساعت 17

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :