پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مقاله نویسی (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : هادی جهانگشای

پژوهشگر، مدرس، دانشجوی دکترای ادیان

 

 شنبه‌ها، ساعت 15


اشنایی با جمله و پاراگراف
درست نویسی
روش های بسط پاراگراف (کار به صورت کارگاهی
مقاله نویسی (كار به صورت كارگاهي در موضوعات سوال اصلي، سوال هاي فرعي، عنوان مقاله، چكيده، مقدمه، بدنه مقاله، نتيجه گيري و كتاب نامه)

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :