پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : خوشنویسی ویژه همکاران
زمان برگزاری : شنبه ها
هزینه دوره : 1 هزار تومان
استاد دوره : عبدالله عبدالله زاده
تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :